Sveriges Häradsallmänningsförbund

Stadgar

STADGAR FÖR
SVERIGES HÄRADSALLMÄNNINGSFÖRBUND

Förbundet bildades 1918 och stadgarna omarbetades helt under 2016 och de nya stadgarna godkändes på årsmötena 2016-05-20 och 2017-05-XY. Ladda ner det här.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Ändamål
Sveriges Häradsallmänningsförbund (=Förbundet) med organisationsnummer 818500-4572 har som ändamål att:

Förbundets arbete ska genomsyras av att det långsiktigt gagnar delägarna i
allmänningarna.

 • Utveckla samarbetet mellan landets Häradsallmänningar
 • Befrämja utvecklingen av Häradsallmänningarnas skogsbruk
 • Bevaka och driva frågor som har gemensamt intresse för
 • Häradsallmänningarna, för de fastigheter som har mantal i en allmänning
  eller deras ägare.
 • Handlägga de frågor som årsmötet föreslår eller frågor av allmänt intresse som en enskild Häradsallmänning föreslår

Förbundet har sitt säte i Örebro.

2 § Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen i nämnd ordning.

3 § Firmateckning 
Förbundets firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

4 § Verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

5 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie och med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Det räcker med beslut på ett ordinarie årsmöte om beslutet är enhälligt och minst 50 procent av Förbundets medlemmar är närvarande.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

6 § Upplösning av Förbundet
För upplösning av Förbundet krävs beslut av två årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie och med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Det räcker med beslut på ett ordinarie årsmöte om beslutet är enhälligt och minst 50 procent av Förbundets medlemmar är närvarande.

I beslut om upplösning av Förbundet skall anges vad Förbundets tillgångar skall användas till.

FÖRBUNDETS MEDLEMMAR

7 § Medlemsskap
Sveriges samtliga Häradsallmänningar och sockenallmänningar som lyder under ”Lagen om Häradsallmänningar” kan söka medlemskap.

Ansökan ska göras av respektive Häradsallmänningsstyrelse och beviljande av
medlemskap görs av Förbundets styrelse.

Medlem skall följa Förbundets stadgar och beslut. När medlemsavgiften är erlagd är enskild Häradsallmänning medlem.

8 § Utträde
Medlem som vill utträda ur Förbundet, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Förbundet. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur Förbundet.

9 § Uteslutning mm
Medlem får inte uteslutas ur Förbundet av annan anledning än att denne har försummat att betala av Förbundet beslutade avgifter, motarbetat Förbundets verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat Förbundets intressen. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar,
fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet
ifrågasätts.

10 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om Förbundets angelägenheter
 • skall följa Förbundets stadgar och beslut som fattats av Förbundsorgan
 • skall betala medlemsavgift senast under september under respektive
 • verksamhetsår samt eventuella serviceavgifter eller andra avgifter som
  beslutats/överenskommits av Förbundets styrelse

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

11 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är Förbundets högsta beslutande organ, hålls före utgången av juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall ske skriftligt av styrelsen senast två veckor före mötet – eller på annat sätt som senaste årsmötet beslutat.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall skickas till respektive Häradsallmänning senast en vecka före årsmötet.

12 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Både enskild medlem och styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

13 § Rösträtt på årsmötet
Vid votering äger till Förbundet ansluten allmänning en röst för varje påbörjat 500-tal ha produktiv skogsmark. Ingen allmänning äger genom eget – eller genom fullmakt – rösträtt för mer än 20 procent av det vid årsmötet representerade röstetalet.

14 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning
(votering). Med undantag för de i 5 § och 6 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Om röstberättigad medlem begär det skall personval ske slutet.

Vid omröstning som inte avser personval gäller att vid lika röstetal är det förslag som biträds av ordföranden vid mötet som gäller. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten.

Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

15 § Valbarhet
Minst hälften av ledamöterna i styrelsen och valberedningen ska vara ägare av fastighet som har mantal i en Häradsallmänning.

16 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av 2 protokolljusterare som tillsammans med mötesordföranden justerar
protokollet. Protokollsjusterarna är också rösträknare.
3. Fastställande av röstlängd för mötet
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens förvaltningsberättelse och redovisning för det senaste räkenskapsåret
7. Fastställa RR och
8. Beslut om resultatdispostion och fastställer vinstdisposition
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
räkenskapsåret
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Fastställande av eventuella arvoden och ersättningar till förtroendevalda
13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhetsåret
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
15. Fastställa antal ledamöter i styrelsen (5 – 8)
16. Val av styrelseledamöter på en tid av 3 år
17. Val av två ordinarie revisorer och två suppleanter för en tid av ett år varav en
ordinarie och en suppleant ska vara godkänd revisor
18. Fastställa antal ledamöter i valberedningen (3 – 5 inklusive ordförande) och val
av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Val av ordförande och tillika
sammankallande i valberedningen.

Inget utöver det som finns i kallelsen får beslutas på årsmötet.

17 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en femtedel av Förbundets medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling

VALBEREDNINGEN

18 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och 2 - 4 övriga ledamöter valda av årsmötet för en period av 1 år.

REVISORER

19 § Revision
Förbundet ska ha 2 ordinarie revisorer och 2 suppleanter varav minst 1 ordinarie och 1 suppleant ska vara godkänd eller auktoriserad revisor. Revisorerna väljs på en tid av 1 år.

Revisorerna ska i den omfattning som följer av god revisionssed granska Förbundets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens förvaltning och senast inom 3 veckor efter erhållande av årsredovisningen från styrelsen avge sin revisionsberättelse. Revisorerna ska vidare följa de särskilda föreskrifter som beslutats på ordinarie årsmöte, om det inte strider mot lag, allmänningens stadgar eller god revisionssed.

STYRELSEN

20 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt 4 – 7 övriga ledamöter som representerar olika geografiska områden i Förbundets verksamhetsområde.

Styrelseledamöter väljs för en tid på 3 år och de ska vara valda för olika perioder, dvs det ska på varje årsmöte väljas någon ledamot plus eventuella fyllnadsval.

Styrelsen utser inom sig ordförande samt övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

21 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen Förbundets beslutande organ och ansvarar för Förbundets angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för Förbundets verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för Förbundet gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom Förbundet,
 • ansvara för och förvalta Förbundets medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 19 §, och
 • förbereda årsmöte.

22 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet
ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom per capsulambeslut. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.