Sveriges Häradsallmänningsförbund

Välkommen till Sveriges Häradsallmänningsförbund

Remissvar till Skogsstyrelsen om frivilliga avsättningar

Förbundet har i september 2020 svarat på Skogsstyrelsens remiss om frivilliga avsättningar. Här är enlänk till vårt svar. Som vi skriver i svaret anser Förbundet att Skogsstyrelsen i sin iver att säkerställa den biologiska mångfalden istället riskerar att den enskilde skogsägaren väljer att ta mindre hänsyn. Skogsstyrelsen skriver att de har laglig rätt att kräva in vilka avståenden den enskilde skogsägaren gör och även vilka NO och NS bestånd som den enskilde har i sin plan. Gynnar det mångfalden? Är inte myndigheten tondöv?


Hur ska Sverige rapportera sina internationella åtaganden?

I media framställs det ofta som att Sverige är bland de länder i Europa som avstår minst mark för biologisk mångfald, skydd och artbevarande. Är det så? Ja – det beror på hur man räknar och redovisar! Tex Tyskland anger att de har stora skyddade arealer skog. Men i de arealerna räknar man mark som är skyddade från annan användning än skogsbruk. Dvs man får inte bygga vägar eller hus på de arealerna – men man har inga begränsningar på skogsbruket. Snurrigt? Ja! Skulle Sverige redovisa som Tyskland så skulle vi ange att ca 60 procent av vår skogsmark var skyddad – nu säger Naturvårdsverket 17 procent… LRF har tagit fram en skrift om det ladda ner den här!


Häradsallmänningarnas historia

Professor emirutus Lars Kardell har under ett par år arbetat med boken ”Häradsallmänningarnas historia”. Boken på 150 sidor beskriver allmänningars historia och betydelse för bygden och delägarna från vikingatiden fram till idag. Boken som kostar 150 sek kan beställas från HäradSkog på 019–10 80 80 eller info@haradskog.se .


I början av 2017 initierade Skogsstyrelsen ett arbete med att ta fram ”ett tydligt gemensamt ställningstagande kring skogsproduktion, från skogssektor och stat”. Målet med arbetet var att ta fram gemensamma målbilder på samma sätt som Skogsstyrelsen tillsammans med branschen tidigare arbetat fram målbilder för miljöhänsyn.

Arbetet publicerade officiellt i början av 2020 och finns förstås på Skogsstyrelsens https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/88-atgarder-ska-oka-tillvaxten-i-skogen-med-20-procent

I pressrealisen säger Skogsstyrelsens GD Herman Sundqvist: – Jag vill påstå att det som samverkansprocessen presenterar i dag är ett historiskt dokument som vi kan se tillbaka på om några decennier och säga: det var här vi på allvar inledde arbetet med en ökad produktion i skogen för att klara omställningen till en biobaserad ekonomi.


I slutet av november 2019 skickade Förbundet in sitt senaste remissvar – och för första gången var det tillsammans med det nybildade Sveriges Allmänningsskogars Förbund (ett förbund för Besparingsskogarna och allmänningarna i Norr- och Västerbotten). Remissen rörde Förbundets syn på Skogsstyrelsens sätt att hantera nyckelbiotoper. Remissen ligger tillsammans med andra remisser på https://haradsallmanningsforbundet.se/remisser


Den 19:e mars 2019 hade vi årsmötet för 2018 års verksamhet på Scandic Grand i Örebro. Med bl.a. Mellanskogs avgående VD Sture Karlsson och Centerns Kristina Yngwe som är ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet på programmet. 


Naturvårdsverket har under längre betalat skäliga ombudskostnader till privata skogsägare när de har förhandlat med Naturvårdsverket om reservatsbildningar. Förbundet har vid ett flertal tillfällen påpekat det orimliga i att inte behandla alla som äger skogs på samma sätt. Först i höstas när vi skrev till Naturvårdsverkets GD Björn Risinger fick vi ett nytt beslut som medger att även Häradsallmänningar erbjuds rätt till juridiskt ombud. Länk till Naturvårdsverkets svar.ministrar-skog-hem


Redan under allians-regeringen beslutades att man skulle arbeta fram ett Nationellt Skogsprogram. Men det var först när socialdemokraten Sven-Erik Bucht  tillträdde som Landsbygdsminister som arbetet med programmet drogs igång. Han utsåg 4 arbetsgrupper med 10 – 12 deltagare i varje. Dessa deltagare rekryterades från olika organisationer och företag. Förbundets sekreterare Erik Petré satt med i arbetsgrupp 1. Under högtidliga former lämnade de fyra grupperna i början av september 2016 över sina respektive utredningar till ministern. En summering av arbetet och respektive utredning finns på Regeringens hemsida. Regeringens avsikt var nog att omgående ta ett beslut om ett nationellt skogsprogram. Men när arbetsgrupperna presenterade sina 4 utredningar skickades de ut på remiss och sedan hände nästan ingenting! I mitten av maj 2018 kom till sist ett embryo till ett nationellt skogsprogram. 

Möjligen kommer nu Skogsstyrelsens ambitiösa remiss ”Skogsskötsel med nya möjligheter” att bli det avstamp mot en sund bioekonomi som så många talar om. Här är en länk till Förbundets svar på remissen.


Bokföringsnämnden skickade i våren 2016 ut en remiss om vilka företagsformer som ska omfattas av K2-regelverket kring årsredovisningar. Här är Förbundets svar på remissen.


Inom Förbundet är vi alltmer bekymrade över den allt mer infekterade debatten mellan stad och land – och därmed de areella näringarna. Vårt senaste remiss-svar med synpunkter på Skogsstyrelsens förslag till nya föreskrifter hittar Du tillsammans med andra inskickade remisser här. I remissvaret levande skogar utvecklar vi delar vår uppfattning i sakfrågan och myndigheternas i vissa fall bristande insikt till konsekvenserna av nuvarande politik.


Landsbygdsminister Bucht tillsatte Hovrättslagmannen Charlotta Riberdahl att se över Skogsvårdslagsstiftningen. Under Almedagsdagarna förra sommaren sade hon att man nog kunde fundera på om skogen inte var värdefull för att ägas privat! Förbundet har skickade ett brev till Bucht där vi bad honom entlediga henne. Hon fick sparken – men vi är många som har en gnagande känsla av att både en del politiker och statliga tjänstemän har liknande tankar som de som Riberdahl framförde. Här är en länk till ett klipp på hennes uttalande.


Förbundet var som många andra mycket kritiska till Naturvårdsverkets ”Förslag till gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket” (Dnr NV-08573-15). Förbundets remissvar avslutas med ”Enligt vår uppfattning har lagstiftningen och myndigheterna överimplementerat artskyddsförordningen – dvs långt längre än vad EU-direktiven motiverar. Det är nu av yttersta vikt att snarast skapa en samordnad skogs- och miljöpolitik som genomsyras av en långsiktig helhetssyn med tillhörande konsekvensanalyser. Tänk till – gör om och gör rätt! Länk till remissen.


I Skogsstyrelsens egen utvärdering av remissvaren till Levande skogar nämns Förbundet flera gånger – så förhoppningsvis har vi påverkat det som sker.

 


Sveriges Häradsallmänningsförbund är en intresseorganisation för de 60 Svenska Häradsallmänningarna och 6 Sockenallmänningar som också är anslutna till Förbundet.
Förbundet ska verka för allmänningarnas intressen och ska också vara ett stöd och bollplank för allmänningarna i mark- och ägarfrågor liksom i skogliga och juridiska frågeställningar. Vi verkar för medlemmarnas intressen genom ett aktivt agerande mot departement och myndigheter.
Under 2018 firade vi att Förbundet blev 100 år! Det var 1918 som några Häradsallmänningsordförande för Kungl Maj:t presenterade “En skoglig, ekonomisk, administrativ och rättslig utredning” för Häradsallmänningarna. Kungl Maj:t hade några år tidigare föreslagit att Häradsallmänningarna, stiftens skogar och kommunskogar skulle skötas och förvaltas av Domänstyrelsen (som sedan utvecklats till nuvarande Sveaskog ). Tack vare utredningen blev Kungl Maj:ts förslag aldrig verklighet.
Under 2018 tog vi fram en jubileumsskrift.

Förbundet har ingen information om enskilda delägare i de olika Häradsallmänningarna och ur GDPR-synvinkel har Förbundet bara att hantera respektive Häradsallmänning och dess styrelse. Är det någon enskild styrelseledamot eller Allmänning som vill ha mera information om hur vi hanterar personuppgifter så kontakta oss.

Erik Petre

Vi bevakar också medlemmarnas ägarintressen genom att bla annat svara på remisser och delta i referens- och rådgivande grupper.

Vartannat år har Förbundet i samband med sitt årsmöte ett stort och välbesökt 2-dagarsarrangemang. Till fredagen bjuds olika välkända profiler in till debatt eller föredrag och på eftermiddagen är det formella årsmötet och då delas Förbundets stipendium ut. På lördagen är det exkursion ute i fält . Värdskapet växlar mellan de olika delarna i mellanssverige och därmed också mellan olika allmänningar. Detta arrangemang är säkert en del i att Häradsallmänningana är så långsiktiga och välskötta.

Förbundet har ett litet sekretariat som sköts av HäradSkog AB.