Sveriges Häradsallmänningsförbund

Lagar & Reglemente

Under början av 1900-talet föreslog en utredning som Kungl Maj:t tillsatt att Häradsallmänningarna skulle lyda under Domänstyrelsen. Läs mer under Häradsallmänningarnas historia.

Efter ett antal utredningar där Förbundet ofta var involverat kom 1932 den första lagen om Häradsallmänningar. Enligt den nya lagen skulle Häradsallmänningarnas förvaltning övertas av delägarna och utövas av deras styrelser.

År 1952 moderniserades lagen något men det lagrum som fortfarande reglerar Häradsallmänningarna är ”Lag (1952:166) om häradsallmänningar”. Lagen har sedan dess bara förändrats på detaljnivå.

I lagens § 2 står:
Häradsallmänning tillhör ägarna av de fastigheter inom häradet vilka äro satta i mantal eller med vilka, enligt vad i fastighetsbildning bestämts, är förenad rätt till delaktighet i allmänningen. Med härader förstås här det område, som häradet omfattar enligt den av ålder gällande häradsindelningen.

Även om språket är lite högtravande – kan det sägas tydligare? En Häradsallmänning ägs av de skogsfastigheter i Häradet som har mantal i allmänningen!

Enligt lagen ska dessutom varje Häradsallmänning ha ett eget reglemente som Länsstyrelsen ska fastställa. Några allmänningar har fortfarande kvar sitt reglemente som Kungl Maj:t fastställde 1952. De senaste – och helt omarbetade – reglementena har några allmänningar i Örebro län. Exempel på ett av dessa reglementena är Edsbergs Häradsallmännings reglemente.

Eld och himmel