Förbundets remissvar om EU-kommissionens förslag om förordning för restaurering

EU-kommissionens har lagt ett förslag till förordning om restaurering av natur i medlemsländerna som nu varit på remiss. Förbundet är starkt kritiskt – mer kan du läsa här. Skogsstyrelsens tolkning av förslaget är att vi i Sveriges skulle avsätta ytterligare 1,6 miljoner ha produktiv skogsmark – dvs ytterligare 6 –  7 procent av våra skogar. Skogsstyrelsens beräkning är att den årliga kostnaden för samhället skulle vara ca 8 miljarder kronor per år de närmaste 28 åren! Då har man ändå inte räknat med uteblivna förädlingsvärden, minskad sysselsättning och de kostnader EU-kommissionen anser att man måste lägga ner på de 1,6 miljoner ha som ska restaureras – dvs många av de hektaren ska på ett eller sätt skötas så att de så småningom efterliknar någon form av ”förindustriellt naturlandskap”.