Avgränsning om när föreskrifterna ska gälla

Vi läser utskickat material som att avgränsningen när föreskrifterna ska gälla inte är inkluderat i denna remiss. Oavsett vilket – vi vill av flera skäl ändå lyfta att Skogsstyrelsen bör aktivera en översyn om avgränsningen. 

Förbunden har en mycket tydlig uppfattning om att man även inom reservat och andra skyddade områden aktivt bör överväga att aktivt sanera vid barkborreangrepp.

Vi ser två huvudskäl varför man inom reservat och andra skyddade områden bör överväga sanering:

1)I det nyss redovisade regeringsuppdraget ”Natur- och kulturvårdande skötsel av skog. Nationell strategi för skötsel av formellt skyddade och frivilligt avsatta skogar till 2030” framgår mycket tydligt att avsatta områden oftast ska skötas/förvaltas aktivt för att nå avsättningens syfte och för öka/säkerställa den biologiska mångfalden. Av det skälet bör man verkligen kritiskt granska hur skyddade/avsatta områden ska skötas – dvs är det verkligen i linje med det ursprungliga syftet att inte sanera efter eventuella härjningar av granbarkborre.

 

2)Förutom signal-värdet med att sanera efter granbarkborre så har det ett stort värde inför skapandet av kommande reservat/avsättningar. Idag är många markägare negativa till att bilda reservat på sin fastighet eftersom man är rädd för att vid eventuella härjningar av granbarkborre inom avsättningen/reservatet så är risken överhängande att det sprider sig till markägarens bestånd nära reservatet/avsättningen om ingen sanering görs inom reservatet/avsättningen.


I den skogsproposition som förra regeringen tog så gavs Skogsstyrelsen – och i vissa fall tillsammans med Naturvårdsverket – 16 utredningsuppdrag. Förbundet har suttit med i 5 av dessa uppdrag. De börjar nu redovisas.  I flera av uppdragen har uppdragen har som vanligt de olika intressenterna positionerat sig på sedvanligt sätt och resultatet har inte blivit bra – eller varit lösningsorienterat. Uppdraget om hur ”Befintliga reservat och redan gjorda frivilliga avsättningar ska förvaltas” är ett fantastiskt undantag. I det uppdraget har alla fokuserat på att på ett effektivt sätt öka värdet av avsättningen. Förbundets bestämda uppfattning är att de är mycket viktigare och även billigare att utveckla skötseln av befintliga avsättningar än att avsätta nya. Roligt nog blev Förbundets sekreterare tom citerat i deras pressinformation. (länk till bifogad .pdf-fil)