Sveriges Häradsallmänningsförbund

Årsmöte 2017

Årsmötesarrangemang 2017

Förbundets årsmöte 2017 hade som huvudtema reservatsfrågor – allt från formalia till syften med
reservat och hur de kan /ska utvecklas. Kring 80 deltagare från olika allmänningar kom till årets årsmöte för att bli uppdaterade kring det aktuella temat men också för att få mingla och träffa delägare från andra allmänningar.

 

Inför att Landshövding Maria Larsson ska hälsa alla välkomna underhåller hon en del av gästerna.

 

Efter Landshövding Maria Larssons välkomnat oss till länet inledde ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet Matilda Ernkrans med att ge regeringens syn på det viktiga skogsbruket och deras syn på hur den biologiska mångfalden ska utvecklas.

Därefter berättade Naturvårdsverkets enhetschef Maria Tiricke om deras arbete med att bilda nya reservat för de extra medel som de tilldelats och andra former av skydd för värdefulla biotoper.

 

Socialdemokratiska riksdagsledamoten och tillika ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet Matilda Ernkrans summerar regeringens syn på skogsbruket och regeringens strategi för att skydda värdefulla biotoper.

 

Efter många bra föredrag är det inte fel att få en god lunch och mingla lite….

Efter lunch summerade Bo Hultgren, Skogsstyrelsens arbete med att utveckla en ny strategi för att skydda värdefulla skogar.

Sista föredragshållaren var Gunnar Lindén från LRF Skogsägarna. Han belyste problematiken kring ersättningsfrågorna, konsekvensen av när en markägare som bara äger en mindre areal får ett stort reservat på sin mark och andra aspekter sett ur markägarsynvinkel.

 

Mellan föredragshållarna var det en ofta intensiv och bra diskussion. Bilden ovan är från ett blivande större reservat. Många deltagare ställde sig frågan om bildandet av reservat på en normal tall-föryngring är rätt nyttjande av skatteresurser. Skulle pengarna istället användas för skötsel av reservat eller till förstärkt skydd i delar av mera normal produktionsskog?Eller till något annat?

Deltagarna verkade nöjda med dagen men många var bekymrade över klyftan mellan vad man upplevde myndigheternas ofta vällovliga syften men brist på känsla över hur enskilda beslut kan påverka den enskilde markägarens brukade.

 

Efter många år och stort engagemang i och utanför styrelsen väljer Agneta Borgenstierna att tacka för sig. Hon avtackas av Förbundets ordförande Hans von Stockenström.